elenfrdegaites
Τηλ.: 210.64.50.513
Δευ-Παρ.: 09:00 - 18:00
  • Αρχική
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  • ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
  • Πληροφορίες

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Τι είναι

Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, επέχει θέση οικοδομικής άδειας και εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης. Χορηγείται σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια τα οποία δεν βρίσκονται σε δάσος, ρέμα, αιγιαλό, αρχαιολογικό ή κοινόχρηστο χώρο και δεν πρόκειται για κτίρια που είναι ρυμοτομούμενα ή στατικά επικίνδυνα.

Πότε απαιτείται

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας απαιτείται για τις ακόλουθες εργασίες:

α) Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή μετά από έγγραφο της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.

β) Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για τη στέγαση μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού.

γ) Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων και εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.

δ) Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου μετά από έγκριση του Δήμου της περιοχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας.

ε) Εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες χωρίς να απαιτούνται εργασίες αντιστήριξης.

ζ) Η κατασκευή ανελκυστήρα σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετακίνηση ατόμων με αναπηρία.

η) Κοπή δέντρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια.

θ) Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.

ι) Τοποθέτηση ικριωμάτων.

ια) Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων.

ιβ) Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων και για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών εκροών (για βάθος μεγαλύτερο των ογδόντα εκατοστών).

ιγ) Εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών αερίου καυσίμου σε πρατήρια καυσίμων.

ιδ) Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων – όψεων με χρήση ικριωμάτων.

ιε) Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων.

ιστ) Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους ακάλυπτους χώρους ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο ή στην πρασιά ή στο δώμα ή στους ανοιχτούς εξώστες ή σε βεράντες ισογείων και ορόφων.

ιζ) Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50,00) τετραγωνικά μέτρα που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου compact και δεν απαιτείται για την εγκατάστασή τους τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και εκσκαφές – επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ένα (1,00) μέτρο. Το ύψος όλων των κατασκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη του εδάφους και θα πρέπει να τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου.

ιη) Τοποθέτηση κεραιών.

ιθ) Εσωτερικές διαρρυθμίσεις εφόσον δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.

κ) Η κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.

κα) Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι όψεις.

κβ) Συντήρηση, επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων.

κγ) Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και η περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή (όπως συρματόπλεγμα) σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές.

κδ) Κατασκευή λιθόκτιστης αποθήκης στα καλλιεργούμενα αγροκτήματα με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε (15,00) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία (3,00) μέτρα εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή του και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή μια φορά για κάθε γήπεδο και μετά από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.

κε) Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών όταν αυτά δεν επηρεάζουν τη στατική επάρκεια ανεξάρτητων ιδιοκτησιών.

κζ) Αντικατάσταση στέγης, στις ίδιες διαστάσεις, χωρίς μεταβολή στον όγκο και χωρίς αύξηση στο τελικό ύψος του κτιρίου και της στέγης.

Δικαιολογητικά

α) Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, με τα πλήρη στοιχεία του, τα στοιχεία του ακινήτου και περιγραφή των εκτελούμενων εργασιών.

β) Εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών (Αρχαιολογίας , Δασαρχείου, Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής κ.λ.π).

γ) Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης.

δ) Βεβαίωση ή αντίγραφο δήλωσης κτηματολογίου ή αντίγραφο τοπογραφικού ή άλλου σχεδίου, όταν δεν προσδιορίζεται η θέση του ακινήτου με τη διεύθυνση.

ε) τεχνική έκθεση μηχανικού, με την οποία τεκμηριώνονται οι προϋποθέσεις.

στ) τα κατά περίπτωση πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως για παράδειγμα στη τοποθέτηση ικριωμάτων απαιτείται κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του έργου,

με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή, καθώς και δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

  • Πλήρη διεκπεραίωση (αίτηση – παραλαβή) των απαιτούμενων εγκρίσεων.
  • Αναζήτηση – αίτηση και παραλαβή της οικοδομικής άδειας και των απαιτούμενων σχεδίων του ακινήτου.
  • Μελέτη και σύνταξη των προσθέτων δικαιολογητικών ανά περίπτωση και της απαιτούμενης τεχνικής έκθεσης.
  • Έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας.

Κόστος

Το κόστος εξαρτάται από τις εργασίες για τις οποίες θα εκδοθεί η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας και τις υπηρεσίες που θα χρειαστεί να προσφέρουμε ώστε να εξασφαλιστεί η πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας, πλήρη διεκπεραίωση.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας που είναι σε θέση να διεκπαιρεώσει με απόλυτη αξιοπιστία και ευθύνη την τακτοποίηση του χώρου σας

Περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Αναλαμβάνουμε την έκδοση της απαραίτητης βεβαίωσης σε 24 ώρες από τη στιγμή που θα έχουμε στη διάθεσή μας απλά αντίγραφα των δικαιολογητικών

Περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Είμαστε σε θέση να διεκπαιρεώσουμε με απόλυτη αξιοπιστία και ευθύνη την ενεργειακή επιθεώρηση του ακινήτου σας

Περισσότερα

Εξοκονομώ κατ΄οίκον ΙΙ

Εξοκονομώ κατ΄οίκον ΙΙ

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να σας καλύψει τόσο από πλευράς ενεργειακών επιθεωρήσεων κα συμβούλου έργου όσο και από πλευράς υλοποίησης των επιλέξιμων παρεμβάσεων.

Περισσότερα

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Εξασφαλείστε μαζί μας την ασφάλεια και την ποιότητα της κατασκευής σας

Περισσότερα

Τοπογραφικά – Αποτυπώσεις

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ – ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας κατέχοντας τεχνογνωσία, εμπειρία και ιδιόκτητα μηχανήματα, είναι σε θέση να σας παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες

Περισσότερα

 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ – ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ – ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή κτιριακών έργων. Το ανθρώπινο δυναμικό μας συνδυάζει όλες τις απαραίτητες ειδικότητες για την συντονισμένη εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών.

Περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

210 64.50.513

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Περισσότερα

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ