elenfrdegaites
Τηλ.: 210.64.50.513
Δευ-Παρ.: 09:00 - 18:00

Δηλώσεις Κτηματολογίου

Τι είναι

Είναι η διαδικασία κατά την οποία όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο  δικαίωμα σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση του δικαιώματος τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Η δήλωση αφορά στο δικαίωμα επί του ακινήτου και όχι στο ακίνητο. Για το λόγο αυτό η δήλωση γίνεται από αυτόν που έχει δικαίωμα στην οριζόντια ή στην κάθετη ιδιοκτησία.   

Τέτοια δικαιώματα είναι :

 • η κυριότητα (πλήρης ή ψιλή κυριότητα)
 • η επικαρπία
 • η δουλεία (οίκησης, διόδου κ.λπ.)
 • η υποθήκη
 • μεταφορά συντελεστή δόµησης

Πώς, πού και πότε υποβάλλεται η δήλωση

Η δήλωση υποβάλλεται  για τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα στις υπό κτηματογράφηση περιοχές στα κατά τόπους Γραφεία Κτηματογράφησης ή ηλεκτρονικά  συμπληρώνοντας  το κατάλληλο από τα παρακάτω έντυπα:

 • έντυπο Δ1  (Ν. 2308/1995) χρησιμοποιείται από όλους τους πολίτες (πλην των νομικών προσώπων) για τις περιοχές που κτηματογραφούνται από το 2014 και μετά. Συγκεκριμένα, στη παρούσα φάση, το έντυπο Δ1 θα χρησιμοποιηθεί για τους νομούς Αργολίδας, Αρκαδίας, Κοζάνης, Πέλλας, Τρικάλων, Έβρου, Καβάλας, Αττικής, Βοιωτίας και Σερρών όπου πραγματοποιείται η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας.
 • έντυπο Δ2 (Ν. 2308/1995) χρησιμοποιείται από τα νομικά πρόσωπα για τις νέες περιοχές που κτηματογραφούνται από το 2014 και μετά, καθώς και από όλους τους πολίτες και τα νομικά πρόσωπα για τις περιοχές που κτηματογραφήθηκαν το 2008 (π.χ. ΟΤΑ Αθήνας).

Η προθεσµία υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους εσωτερικού είναι τρεις μήνες. Η αντίστοιχη προθεσμία για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό ∆ηµόσιο είναι έξι μήνες. Μετά τη λήξη της προθεσμίας  υποβολής δηλώσεων, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αποκτά νέο δικαίωµα σε ακίνητο πρέπει να υποβάλει δήλωση, εντός ενός μηνός από τη μεταγραφή του στο Υποθηκοφυλακείο.

Δικαιολογητικά

Με τη δήλωση υποβάλλονται τα ακόλουθα:

 • Εξουσιοδότηση με απλή υπογραφή αν η δήλωση κατατεθεί  από Τρίτο Πρόσωπο.
 • Απλό αντίγραφο  τίτλου ή τίτλων  και του/των  πιστοποιητικών μεταγραφής.
 • Απλό αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου.
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού ,σημείωμα απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασμού (π.χ  ΔΕΗ , ΕΥΔΑΠ…) που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ του δικαιούχου.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα όπου απαιτείται. Για παράδειγμα στις δομημένες περιοχές η αναφορά της οδού και του αριθµού είναι επαρκής πληροφορία για τον εντοπισµό του ακινήτου. Επίσης στις περιοχές που υπάρχει διοικητική πράξη (π.χ. διανοµή, αναδασµός ή πράξη εφαρμογής), είναι επαρκής πληροφορία η αναφορά του αριθµού της ιδιοκτησίας ή του κληροτεµαχίου κλπ, όπως αναφέρεται στην πράξη. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή τοπογραφικού διαγράµµατος είναι απαραίτητη εφόσον:

          - αυτό αναφέρεται ή προσαρτάται στο συμβόλαιο.

          - γίνεται επίκληση της χρησικτησίας ως αιτία κτήσης του ακινήτου.

          - έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια για το ακίνητο.

          - έχει ήδη συνταχθεί τοπογραφικό για οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ. για τακτοποίηση αυθαιρέτου, εγκατάσταση              φωτοβολταϊκών, πράξη τακτοποίησης, διορθωτική πράξη εφαρμογής κλπ).

 • Έντυπο πληρωμής τέλους κτηματογράφησης  το οποίο δίνεται από το Κτηματολογικό Γραφείο την στιγμή της αίτησης . Η καταβολή του πάγιου  τέλους κτηματογράφησης γίνεται μέσω των τραπεζών και ΕΛΤΑ με την προσκόμιση του προ-εκτυπωμένου Εντύπου "Προσωρινής Καταχώρισης Δήλωσης & Υπολογισμού πάγιου τέλους" ή μέσω Internet Banking. Προσοχή! Η υποβολή της δήλωσης ολοκληρώνεται µόνο μετά την καταβολή του παγίου τέλους.

Διαδικασία - Η δήλωση σε τρία βήματα
 
1. Προσκόμιση δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης (ή υποβολή μέσω Internet) - Αυτόματος υπολογισμός τέλους κτηματογράφησης - Έκδοση Εντύπου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ» (20ψηφιος κωδικός πληρωμής και ποσό πληρωμής).
2. Πληρωμή του τέλους κτηματογράφησης.
3. Προσκόμιση του πρωτοτύπου παραστατικού πληρωμής στο Γραφείο Κτηματογράφησης - Παραλαβή του  «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.

Αφού υποβληθούν οι δηλώσεις και γίνει ο ανάλογος έλεγχος της νομιμότητας των τίτλων γίνεται η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων τα οποία αναρτώνται στα Κτηματολογικά Γραφεία και παραμένουν εκεί για δύο μήνες όπου είναι και η προθεσμία διόρθωσης στοιχείων ( τέσσερις μήνες για τους κατοίκους εξωτερικού).

Πόσο κοστίζει

Το κόστος αποτελείται από τα τέλη κτηματογράφησης που είναι:

 • τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά δικαίωµα σε κύριο χώρο (διαµέρισµα, κατάστηµα, οικόπεδο κλπ) ή
 • είκοσι (20) ευρώ ανά δικαίωµα σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώρους στάθµευσης) που αποτελούν αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες (που έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο και δεν αναφέρονται στον τίτλο ως παρακολουθήματα)

και την αμοιβή της εταιρείας μας η οποία εξαρτάται από την πληρότητα των δικαιολογητικών σας και τον αριθμό των δηλώσεων.

Χρήσιμα

Συνοπτικά η κτηματογράφηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

1. Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας από τους δικαιούχους στα Γραφεία Κτηματογράφησης και καταχώριση των δηλώσεων σε ψηφιακή βάση.
2. Σύνταξη προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τη διαδικασία της υποβολής δηλώσεων και έχουν τύχει επεξεργασίας από νομικούς και τοπογράφους.
3. Ανάρτηση προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων (πινάκων και διαγραμμάτων) στα Γραφεία Κτηματογράφησης για διάστημα δύο μηνών και αποστολή αποσπασμάτων στους δικαιούχους προς ενημέρωσή τους.
4. Υποβολή ενστάσεων ενώπιον ανεξάρτητων διοικητικών επιτροπών ή αιτήσεων διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής κατά περίπτωση – από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον - για διάστημα δύο μηνών για τους κατοίκους εσωτερικού και τεσσάρων μηνών για τους κατοίκους εξωτερικού.
5. Αναμόρφωση των κτηματολογικών στοιχείων μετά την εξέταση των ενστάσεων και των αιτήσεων διόρθωσης και σύνταξη των τελικών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων. Οι εγγραφές που εμφανίζονται στους τελικούς κτηματολογικούς πίνακες ονομάζονται Αρχικές Εγγραφές, καθώς αποτελούν την πρώτη (αρχική) εγγραφή στο κτηματολόγιο.
6. Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου στη συγκεκριμένη περιοχή στη θέση του παλαιού Υποθηκοφυλακείου.

Γιατί είναι σημαντικό να γίνει η δήλωση στο Κτηματολόγιο

Αν ένα ακίνητο δεν δηλωθεί  μετά από οκτώ χρόνια (δέκα χρόνια για τους κατοίκους εξωτερικού), το παίρνει το κράτος.

Δηλώσεις , διορθώσεις, ενστάσεις, τοπογραφικά κτηματολογίου

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΙΙ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ-ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.