fbpx
elenfrdegaites
Τηλ.: 210.64.50.513
Δευ-Παρ.: 08:00 - 18:00
 x 
Καλάθι - 0,00 €

Καλάθι

Το καλάθι σας είναι άδειο.

 • Αρχική
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
 • Πληροφορίες

Δηλώσεις Κτηματολογίου

Τι είναι

Είναι η διαδικασία κατά την οποία όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση του δικαιώματος τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο με σκοπό την προστασία και την κατοχύρωσή του. Η δήλωση αφορά στο δικαίωμα επί του ακινήτου και όχι στο ακίνητο. Για το λόγο αυτό η δήλωση γίνεται από αυτόν που έχει δικαίωμα στην οριζόντια ή στην κάθετη ιδιοκτησία.

Τέτοια δικαιώματα είναι :

 • η κυριότητα (πλήρης ή ψιλή κυριότητα)
 • η επικαρπία
 • η δουλεία (οίκησης, διόδου κ.λπ.)
 • η υποθήκη
 • μεταφορά συντελεστή δόµησης

Πώς, πού και πότε υποβάλλεται η δήλωση

Η δήλωση για τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα στις υπό κτηματογράφηση περιοχές υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά στη σελίδα του κτηματολογίου (οδηγίες) είτε με επίσκεψη του ενδιαφερόμενου (ή νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου) στα κατά τόπους Γραφεία Κτηματογράφησης συμπληρώνοντας το κατάλληλο από τα παρακάτω έντυπα:

 • έντυπο Δ1 (Ν. 2308/1995) χρησιμοποιείται από όλους τους πολίτες (πλην των νομικών προσώπων) για τις περιοχές που κτηματογραφούνται από το 2014 και μετά. Συγκεκριμένα, στη παρούσα φάση, το έντυπο Δ1 θα χρησιμοποιηθεί για τους νομούς Αργολίδας, Αρκαδίας, Κοζάνης, Πέλλας, Τρικάλων, Έβρου, Καβάλας, Αττικής, Βοιωτίας και Σερρών όπου πραγματοποιείται η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας.
 • έντυπο Δ2 (Ν. 2308/1995) χρησιμοποιείται από τα νομικά πρόσωπα για τις νέες περιοχές που κτηματογραφούνται από το 2014 και μετά, καθώς και από όλους τους πολίτες και τα νομικά πρόσωπα για τις περιοχές που κτηματογραφήθηκαν το 2008 (π.χ. ΟΤΑ Αθήνας). (ΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤYΠΟ)

Προθεσμίες

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους εσωτερικού είναι τρεις μήνες. Η αντίστοιχη προθεσμία για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο είναι έξι μήνες. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αποκτά νέο δικαίωµα σε ακίνητο πρέπει να υποβάλει δήλωση, εντός ενός μηνός από τη μεταγραφή του στο Υποθηκοφυλακείο.
Αν δεν υποβάλατε δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο εμπρόθεσμα μπορείτε να υποβάλετε εκπρόθεσμη δήλωση, όπως ορίζεται από την Ελληνικό Κτηματολόγιο, κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης και μέχρι την ημερομηνία που θα οριστεί με απόφαση του ΥΠΕΚΑ. Στην περίπτωση αυτή όμως προβλέπεται η επιβολή προστίμου ανάλογα με το είδος και την αξία των ακινήτων. Η επιβολής προστίμου, θα ενεργοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Δικαιολογητικά

Με τη δήλωση υποβάλλονται τα ακόλουθα:

 • Εξουσιοδότηση με απλή υπογραφή αν η δήλωση κατατεθεί από Τρίτο Πρόσωπο.
 • Απλό αντίγραφο τίτλου ή τίτλων και του/των πιστοποιητικών μεταγραφής.
 • Απλό αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου.
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού ,σημείωμα απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασμού (π.χ ΔΕΗ , ΕΥΔΑΠ…) που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ του δικαιούχου.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα όπου απαιτείται. Για παράδειγμα στις δομημένες περιοχές η αναφορά της οδού και του αριθµού είναι επαρκής πληροφορία για τον εντοπισµό του ακινήτου. Επίσης στις περιοχές που υπάρχει διοικητική πράξη (π.χ. διανοµή, αναδασµός ή πράξη εφαρμογής), είναι επαρκής πληροφορία η αναφορά του αριθµού της ιδιοκτησίας ή του κληροτεµαχίου κλπ, όπως αναφέρεται στην πράξη. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή τοπογραφικού διαγράµµατος είναι απαραίτητη εφόσον:

• αυτό αναφέρεται ή προσαρτάται στο συμβόλαιο.
• γίνεται επίκληση της χρησικτησίας ως αιτία κτήσης του ακινήτου.
• έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια για το ακίνητο.
• έχει ήδη συνταχθεί τοπογραφικό για οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ. για τακτοποίηση αυθαιρέτου, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πράξη τακτοποίησης, διορθωτική πράξη εφαρμογής κλπ).

 • Γεωγραφικός εντοπισμός. Ο εντοπισμός της θέσης των δηλούμενων ακινήτων είναι υποχρεωτικός και πραγματοποιείται με την χρήση πολλών σύγχρονων εργαλείων μέσω: συντεταγμένων, οδών, τοπωνυμίων, οικισμών, φόρτωσης αρχείων dxf, της υπηρεσία Θέασης Ορθοφωτογραφιών και εφαρμογής κινητού τηλεφώνου.
  Σε περίπτωση έλλειψης τοπογραφικού και αδυναμίας εντοπισμού του ακινήτου σας είναι απαραίτητη η έρευνα, αυτοψία και σύνταξη νέου τοπογραφικού από μηχανικό.
 • Έντυπο πληρωμής τέλους κτηματογράφησης το οποίο δίνεται από το Κτηματολογικό Γραφείο την στιγμή της αίτησης . Η καταβολή του πάγιου  τέλους κτηματογράφησης γίνεται μέσω των τραπεζών και ΕΛΤΑ με την προσκόμιση του προ-εκτυπωμένου Εντύπου "Προσωρινής Καταχώρισης Δήλωσης & Υπολογισμού πάγιου τέλους" ή μέσω Internet Banking. Προσοχή! Η υποβολή της δήλωσης ολοκληρώνεται µόνο μετά την καταβολή του παγίου τέλους.

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα σε Ειδικές Περιπτώσεις

ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ

Στην περίπτωση χρησικτησίας πρέπει να προσκομίζονται τουλάχιστον 2 έγγραφα εκ των οποίων το ένα να είναι το Ε9.
• Ένορκη βεβαίωση για τα δικαιώματα επί του ακινήτου του δηλούντος ή και των προκατόχων του ή την άσκηση νομής επ’ αυτού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας εικοσαετίας / Δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου
• Υποθήκη και εν γενεί βάρος στο ακίνητο για το οποίο δηλώνεται ως λόγος κτήσεως χρησικτησίας
• Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου στο οποίο βεβαιώνεται η παράδοση της νομής στον εκ του προσυμφώνου δικαιούχο
• Συμβόλαιο όμορου ιδιοκτήτη που αναφέρει τον δηλούντα ως κύριο του δηλούμενου ακινήτου
• Πράξη αναγνώρισης ορίων
• Μισθωτήριο που εμφανίζει ως εκμισθωτή τον δηλούντα εφόσον φέρει βέβαιη χρονολογία
• Έγγραφο χορήγησης επιδότησης στον δηλούντα, από το οποίο προκύπτει ότι της αντιμετωπίστηκε ως κύριος του ακινήτου.
• Απόδειξη καταβολής τελών πάσης φύσεως που βαρύνουν τον δικαιούχο του ακινήτου στο όνομα του δηλούντος
• Απόδειξη ΔΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κλπ. Προς τον δηλούντα
• Απόδειξη καταβολής αμοιβής σε εργολάβο που περιέγραψε το ακίνητο για άλλες εργασίες, εφόσον είναι διάτρητη ή πάντως δεν αμφισβητείται η χρονολογία της
• Παλαιά αγγελία στον τύπο για πώληση ακινήτου
• Παλαιό τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχτηκε με εντολή του δηλούντα και το οποίο τον αναφέρει ως δικαιούχο
• Βεβαίωση του προέδρου της κοινότητας/δημάρχου για τα δικαιώματα επί του ακινήτου του δηλούντος ή και των προκατόχων του ή την άσκηση νομής επ’ αυτού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας εικοσαετίας
• Οικοδομική άδεια
• Επιβολή προστίμου λόγω πολεοδομικών παραβάσεων
• Πράξη Ν.3800/57
• Δικαστική απόφαση

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΘΗΚΗ

Σε περίπτωση εξ αδιαθέτου διαδοχής και εφόσον ο δηλών δεν έχει ακόμη προβεί σε αποδοχή κληρονομιάς ή σε έκδοση κληρονομητηρίου, προσκομίζονται υποχρεωτικά τα παρακάτω:
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου
• Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
• Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης
• Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως
• Ο τίτλος κτήσης του αποβιώσαντος

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΔΙΑΘΗΚΗ

Σε περίπτωση διαδοχής εκ διαθήκης και εφόσον ο δηλών δεν έχει ακόμη προβεί σε αποδοχή κληρονομιάς ή σε έκδοση κληρονομητηρίου προσκομίζονται υποχρεωτικά τα παρακάτω:
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου
• Αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης ή την απόφαση με την οποία κηρύχθηκε αυτή κυρία, εάν πρόκειται για ιδιόγραφη διαθήκη
• Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης
• Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως
• Ο τίτλος κτήσης του αποβιώσαντος

Διαδικασία
 

Η δήλωση σε τρία βήματα

1. Προσκόμιση δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης (ή υποβολή μέσω Internet) - Αυτόματος υπολογισμός τέλους κτηματογράφησης - Έκδοση Εντύπου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ» (20ψηφιος κωδικός πληρωμής και ποσό πληρωμής).
2. Πληρωμή του τέλους κτηματογράφησης.
3. Προσκόμιση του πρωτοτύπου παραστατικού πληρωμής στο Γραφείο Κτηματογράφησης - Παραλαβή του  «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.

Ηλεκτρονική δήλωση

1. Σύνδεση στην εφαρμογή με τη χρήση των κωδικών taxisnet. ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν μπορείτε να υποβάλλετε δήλωση για άλλα πρόσωπα με το δικό σας λογαριασμό.
2. Δημιουργία προφίλ (καταχώριση προσωπικών δεδομένων)
3. Νέα δήλωση οπού επιλέγουμε τον Νομός και τον Προκαποδιστριακός ΟΤΑ στον οποίο ανήκει το ακίνητο και τον τύπο του ακινήτου (απλό γεωτεμάχιο, απλή κάθετος, απλή οριζόντια, οριζόντια – δικαίωμα υψούν, οριζόντια επί καθέτου)
4. Καταχώριση στοιχείων του γεωτεμαχίου (Οδός, ΤΚ, εμβαδόν σε τ.μ., κατηγορία ακινήτου και γεωγραφικός εντοπισμός), στοιχείων οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας (μπορείτε να καταχωρίσετέ και στοιχεία για κτίρια για τα οποία δεν έχει συσταθεί οριζόντια η καθετή ιδιοκτησία), δικαιώματος και τα έγγραφα ανάλογα την περίπτωση.
5. Επισύναψη των εγγράφων. Οι επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων είναι doc, docx, pdf, tiff, jpg.
6. Πληρωμή του αντίστοιχου τέλους κτηματογράφησης μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Αφού υποβληθούν οι δηλώσεις και γίνει ο ανάλογος έλεγχος της νομιμότητας των τίτλων γίνεται η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων τα οποία αναρτώνται στα Κτηματολογικά Γραφεία και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κτηματολογίου και παραμένουν εκεί για δύο μήνες όπου είναι και η προθεσμία διόρθωσης στοιχείων ( τέσσερις μήνες για τους κατοίκους εξωτερικού).

Πόσο κοστίζει

Το κόστος αποτελείται από τα τέλη κτηματογράφησης που είναι:

 • τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά δικαίωµα σε κύριο χώρο (διαµέρισµα, κατάστηµα, οικόπεδο κλπ) ή
 • είκοσι (20) ευρώ ανά δικαίωµα σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώρους στάθµευσης) που αποτελούν αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες (που έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο και δεν αναφέρονται στον τίτλο ως παρακολουθήματα)

και την αμοιβή της εταιρείας μας η οποία εξαρτάται από την πληρότητα των δικαιολογητικών σας και τον αριθμό των δηλώσεων.

Χρήσιμα

Συνοπτικά η κτηματογράφηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

1. Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας από τους δικαιούχους στα Γραφεία Κτηματογράφησης και καταχώριση των δηλώσεων σε ψηφιακή βάση ή μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Κτηματολογίου.
2. Σύνταξη προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τη διαδικασία της υποβολής δηλώσεων και έχουν τύχει επεξεργασίας από νομικούς και τοπογράφους.
3. Ανάρτηση προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων (πινάκων και διαγραμμάτων) στα Γραφεία Κτηματογράφησης και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για διάστημα δύο μηνών και αποστολή αποσπασμάτων στους δικαιούχους προς ενημέρωσή τους.
4. Υποβολή ενστάσεων ενώπιον ανεξάρτητων διοικητικών επιτροπών ή αιτήσεων διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής κατά περίπτωση – από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον - για διάστημα δύο μηνών για τους κατοίκους εσωτερικού και τεσσάρων μηνών για τους κατοίκους εξωτερικού.
5. Αναμόρφωση των κτηματολογικών στοιχείων μετά την εξέταση των ενστάσεων και των αιτήσεων διόρθωσης και σύνταξη των τελικών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων. Οι εγγραφές που εμφανίζονται στους τελικούς κτηματολογικούς πίνακες ονομάζονται Αρχικές Εγγραφές, καθώς αποτελούν την πρώτη (αρχική) εγγραφή στο κτηματολόγιο.
6. Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου στη συγκεκριμένη περιοχή στη θέση του παλαιού Υποθηκοφυλακείου.

ktimatologio

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ-ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ

ΠΛΗΡΩΜΗ ON-LINE

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.