fbpx
elenfrdegaites
Τηλ.: 210.64.50.513
Δευ-Παρ.: 08:00 - 18:00
 x 
Καλάθι - 0,00 €

Καλάθι

Το καλάθι σας είναι άδειο.

ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κατοικιών χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας.
Το πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια αυξάνοντας παράλληλα την αξία του.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Νέο Εξοικονομώ» προβλέπει την επιδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας για νομίμως υφιστάμενα κτήρια σε όλη τη χώρα, που:

 • έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ

 • δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα

 • χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία

 • οι ιδιοκτήτες τους πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Από το πρόγραμμα μπορούν να επιδοτηθούν μεμονωμένα διαμερίσματα, μονοκατοικίες, και πολυκατοικίες (για το τμήμα τους που αφορά το σύνολο των διαμερισμάτων) και που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Υφίστανται νόμιμα

 • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία

 • Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες/ωφελούμενους που έχουν δικαίωμα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία και που για το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών του παρακάτω πίνακα:

Για αιτήσεις πολυκατοικίας, όταν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών της Πολυκατοικίας, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +10% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης του κάθε συμμετέχοντος διαμερίσματος.

Στον παραπάνω πίνακα μπορεί κάποιος εύκολα να ενημερωθεί για το ποσοστό επιχορήγησης ανά κατηγορία εισοδήματος

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ είναι 28.000€, ενώ ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός λοιπών δαπανών* επιδοτείται από το πρόγραμμα σε ποσοστό 80% υπό την προϋπόθεση της επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου εξοικονομούμενης ενέργειας, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000€ για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα και το ποσό των 5.000€ για την πολυκατοικία.

*Οι λοιπές δαπάνες περιλαμβάνουν το κόστος των Α & Β ενεργειακών πιστοποιητικών, την αμοιβή του Συμβούλου Έργου και το κόστος τυχών μελετών και αδειών.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Οι παρεμβάσεις για να είναι επιλέξιμες, θα πρέπει να καλύπτουν τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο που θέτει το πρόγραμμα, να είναι σύμφωνες με τις συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτηρίου και να ανήκουν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • 1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων

 • 2. Αντικατάσταση Υαλοπινάκων

 • 3. Τοποθέτηση / αντικατάσταση εξωτερικής θερμομόνωσης κελύφους

 • 4. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης

  Σημείωση: Καταργείται η επιλεξιμότητα για ενεργειακά τζάκια σε ολόκληρη την επικράτεια.

 • 5. Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση ΑΠΕ

  Σημείωση: Υποχρεωτική εγκατάσταση για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ΖΝΧ (εκτός για τα κτίρια για τα οποία υπάρχει σχετική νομοθεσία)

 • 6.  Ψηφιακά συστήματα και τεχνολογίες που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας (Smart Home)

  • Έξυπνου φωτισμού (π.χ. έξυπνες πρίζες, φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης LED)
  • Έξυπνης διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης/ψύξης (π.χ. έξυπνοι θερμοστάτες)
  • Απομακρυσμένου Ελέγχου (π.χ. έξυπνοι αισθητήρες διαρροής, υγρασίας κλπ)
 • 7.  Λοιπές Επιλέξιμες Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις (Αφορά αιτήσεις Πολυκατοικιών)

  • Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού
  • Αντικατάσταση λαμπτήρων με χαμηλής κατανάλωσης (π.χ. LED)
  • Αντικατάσταση του συστήματος χρονισμού με έξυπνο σύστημα διαχείρισης, αναλόγως χρονικής στιγμής (ημέρα/νύχτα), φωτεινότητας, σημείο εισόδου/εξόδου κ.α.
  • Αντικατάσταση του κυκλώματος ενεργοποίησης με αυτοματισμό με αισθητήρες κίνησης

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων θα καθοριστεί στην επίσημη έκδοση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Συναίνεση συνιδιοκτητών

 • Πλήρη στοιχεία ιδιοκτητών (ταυτότητα, ΑΦΜ , ΔΟΥ)

 • Συμβόλαιο ακινήτου

 • Εκκαθαριστικό

 • Ε1

 • Ε9

 • Λογαριασμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

 • Οικοδομική άδεια

 • Πολεοδομικά σχέδια

 • Έγγραφα τακτοποιήσεων – νομιμοποιήσεων (εάν υπάρχουν)

ΧΡΗΣΙΜΑ

 • Μειώνεται το ανώτατο ύψος των δαπανών που μπορεί να επιδοτηθεί και διαμορφώνεται στα 28.000,00€ από 50.000,00€ του προηγούμενου προγράμματος.

 • Αφαιρείται η δυνατότητα σε κάθε ιδιοκτήτη με περισσότερες από μια κατοικίες να υποβάλλει παραπάνω αιτήσεις.

 • Διαρκώς ανοιχτή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για ένα μήνα για το «Νέο Εξοικονομώ» το 2021 προς αποφυγή φαινομένων «συνωστισμού».

 • Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται όλες οι πρόσθετες εργασίες και επεμβάσεις που απαιτούνται για την τεχνικά ορθή ολοκλήρωση των παρεμβάσεων όπως αποξηλώσεις. καθαιρέσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στην στέγη (π.χ. αντικατάσταση κεραμιδιών), κλπ.

 • Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Εντός των έξι (6) μηνών του άνω διαστήματος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) των επιλέξιμων εργασιών βάσει του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση θα οδηγείται σε απένταξη. Πέραν του ανωτέρω διαστήματος των 12 μηνών ολοκλήρωσης του έργου, δίνεται δυνατότητα παράτασης για προκαθορισμένο διάστημα σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, κατόπιν εξέτασης αιτιολογημένου αιτήματος.

 • Τα δομικά υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Προετοιμασία

Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα πρέπει αρχικά να ελέγξει εάν είναι «επιλέξιμος ωφελούμενος» και εάν η ιδιοκτησία του μπορεί να θεωρηθεί «επιλέξιμη κατοικία».

Στην συνέχεια πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Εξασφάλιση συναίνεσης συνιδιοκτητών ως προς την ένταξη του ακινήτου στο πρόγραμμα «Νέο Εξοικονομώ».

 • Ο ενδιαφερόμενος καλεί ενεργειακό επιθεωρητή για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης βάσει της οποίας θα καθορισθεί: α) η ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας και β) οι προτεινόμενες - επιλέξιμες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση κατά τρεις ενεργειακές κατηγορίες. Το κόστος των παρεμβάσεων θα προσδιορισθεί βάσει των προσφορών που θα προσκομίσει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

 • Υποβάλλεται ηλεκτρονικά η αίτηση όπου συμπληρώνονται τα βασικά στοιχεία του ωφελούμενου και του ακινήτου. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος ενδιαφέρετε για δάνειο, πρέπει να δηλωθεί η συνεργαζόμενη τράπεζα και γίνεται αυτόματα και η αίτηση του δανείου.

 • Μετά το πέρας υποβολής αιτήσεων γίνεται αξιολόγηση και κατάταξη βάσει μορίων που προκύπτουν από την εξοικονόμηση ενέργειας προς κόστος παρεμβάσεων, τις βαθμοημέρες, την Ενεργειακή κλάση βάση Α΄ ΠΕΑ (1ο Ενεργειακό Πιστοποιητικό), την Παλαιότητα Κατασκευής, του Εισοδήματος, της Οικογενειακής Κατάστασης και Κοινωνικών Κριτηρίων ( ΑΜΕΑ, Πολύτεκνοι, Μονογονεϊκή οικογένεια )/ Έκδοση απόφασης υπαγωγής αιτήσεων / Κοινοποίηση της έγκρισης στη συμβαλλόμενη τράπεζα / Ενημέρωση ωφελούμενου.

 • Υπογραφή δανειακής σύμβασης / προκαταβολή μέρους δανείου.

 • Υλοποίηση εργασιών.

 • 2η Ενεργειακή επιθεώρηση / Έκδοση δεύτερου ενεργειακού πιστοποιητικού / Έλεγχος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας / Πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Πολυκατοικία

Αίτηση Πολυκατοικίας

Η πολυκατοικία πρέπει να έχει εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και να έχει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού

 • Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, υποβολή αίτησης από εκπρόσωπο καθώς και επιμέρους αιτήσεις από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων

 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

 • Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που δεν εντάσσονται ή δεν θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα συμμετέχουν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων που έχουν δηλωθεί στην Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας με ίδια κεφάλαια.

 • Πραγματοποιούνται κοινόχρηστες παρεμβάσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Για τις πολυκατοικίες προβλέπεται μόνο ένας τύπος αίτησης:

Αίτηση που υποβάλλεται από εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και συνδέεται με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων. Υπάρχει η δυνατότητα να περιλαμβάνονται και κοινόχρηστες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Για την κατηγορία αυτή τα ποσοστά επιδότησης είναι σύμφωνα με τα εισοδηματικά κριτήρια του κάθε ιδιοκτήτη-ωφελούμενου, και μπορεί να προστεθεί μπόνους 10% στην περίπτωση συμμετοχής του συνόλου των χιλιοστών της πολυκατοικίας.

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.